Begrijpend lezen verbeteren

In groep 5 beginnen kinderen met begrijpend lezen. Dit vak volgt logisch gezien op technisch lezen. Toch lopen kinderen in de bovenbouw vaak aan tegen de vaardigheden die benodigd zijn om het begrijpend lezen goed eigen te maken. Het gaat om vaardigheden als:

  • Vragen over de tekst beantwoorden
  • Het doel van de schrijver achterhalen
  • De betekenis van de tekst samenvatten
  • Conclusies uit de tekst trekken
  • Aangeven uit wat voor bron de tekst zou kunnen komen
  • Oorzaak-gevolg aangeven
  • Signaalwoorden afleiden

Studies tonen aan dat er op basisscholen weinig aandacht uitgaat naar het echt aanleren van deze vaardigheden. Veel scholen hanteren lesmethodes voor het vak taal en gaan er dan ook vanuit dat het subonderdeel “begrijpend lezen” is inbegrepen. Vaak is dat niet voldoende het geval.

Lesmethodes als Staal voorzien zeker in een onderdeel voor begrijpend lezen (in de Staal-methode wordt dit dan “tekstbegrip” genoemd), maar niet voor niets heeft dezelfde uitgeverij een complete methode voor het vak begrijpend lezen: Grip op lezen.

Thuis oefenen kan zeker helpen. Het gratis oefenboek van www.begrijpendlezenoefenen.nl is de beste start voor het thuis trainen van begrijpend lezen. Klik hier om naar het gratis oefenboek te gaan.

Digitale edities

cito-toets-op-papier-of-pcSinds 2013 kunnen leerlingen ook een digitale Eindtoets Basis of een digitale Eindtoets Niveau maken. Deze toetsen zijn vooral bedoeld als inhaaltoets. Dat betekent dat leerlingen die — bijvoorbeeld wegens ziekte — op één of meer afnamedagen niet aan de papieren Eindtoets konden deelnemen, later de digitale Eindtoets Basis of digitale Eindtoets Niveau kunnen maken. Ook leerlingen van wie u zeker weet dat er tijdens de afname van de papieren Eindtoets Basis of Eindtoets Niveau iets is misgegaan, kunnen de digitale edities maken. U gebruikt de digitale edities dan als een herkansingstoets. Desgewenst kunt u de digitale edities ook in plaats van een papieren Eindtoets afnemen. Let op: in 2013 is het niet mogelijk om een digitale Eindtoets te maken in de week van de papieren afname.
De onderdelen van de digitale edities, de volgorde van de taken en het aantal opgaven zijn hetzelfde als bij de papieren Eindtoetsen. Alleen de opgaven zelf zijn verschillend. Let op: het onderdeel Wereldoriëntatie ontbreekt bij de digitale edities. Als een leerling een digitale editie maakt, krijgt hij of zij dus geen score voor Wereldoriëntatie. Het is niet mogelijk om naast een digitale editie de opgaven uit het papieren Opgavenboekje Wereldoriëntatie 2013-2015 te (laten) maken en een papieren antwoordblad op te sturen.

Inhoud en samenstelling

De Eindtoets Basis en Eindtoets Niveau bestaan elk uit twaalf taken. In de taken staan opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde, Studievaardigheden en Wereldoriëntatie. Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden zijn verplichte onderdelen. Wereldoriëntatie is een facultatief onderdeel.
Taal (totaal 100) — Schrijven van teksten (30) — Spelling (20) — Begrijpend lezen (30) — Woordenschat (20)
Studievaardigheden (totaal 40) — Hanteren van studieteksten (10) — Hanteren van informatiebronnen (10) — Lezen van schema’s, tabellen en grafieken (10) — Kaartlezen (10)
Rekenen-Wiskunde (totaal 60) — Getallen en bewerkingen (25) — Verhoudingen, breuken en procenten (20) — Meten, meetkunde, tijd en geld (15)
Wereldoriëntatie (totaal 90) — Aardrijkskunde (30) — Geschiedenis (30) — Natuuronderwijs (30)

Als u zich hebt ingeschreven voor het onderdeel Wereldoriëntatie ontvangt u bij de Eindtoets 2013 een nieuw Opgavenboekje Wereldoriëntatie 2013-2015. Dit boekje wordt ook gebruikt in 2014 en 2015. Het is de bedoeling dat u de opgavenboekjes gedurende deze drie jaar zorgvuldig bewaart zodat u de boekjes opnieuw kunt gebruiken. Het Opgavenboekje Wereldoriëntatie is in principe geschikt voor zowel de leerlingen die de Eindtoets Basis als de leerlingen die de Eindtoets Niveau maken. Wellicht is het aan de moeilijke kant voor de leerlingen die het minst vaardig zijn. Het staat u vrij om deze leerlingen niet aan Wereldoriëntatie te laten deelnemen.

Cito-toets groep 8. De Eindtoets Basisonderwijs: een overzicht.

De Cito-toets is al sinds jaar en dag de belangrijkste toets die kinderen maken in het basisonderwijs. Over de Cito-toets is altijd veel gedoe. De ene helft van de ouders vindt dat je moet oefenen, evenals 50% van de leerkrachten. De andere helft vindt van niet. Toch kan oefenen zinvol zijn. Enfin, in dit artikel zetten we de Eindtoets voor je uiteen. Aan de hand van de belangrijkste kenmerken, de doelgroep waarvoor de toets bedoeld is en de twee niveaus waarop de Cito-toets af te nemen is, hopen we je meer inzicht te kunnen geven in de Cito-toets.

Belangrijke kenmerken

cito-toets-voorbeeld-antwoordDe Eindtoets Basisonderwijs (hierna kortweg de Eindtoets genoemd) is een landelijk genormeerde toets voor leerlingen in groep 8. De Eindtoets vormt samen met de Entreetoets voor groep 5, 6 en 7 en de LVS-toetsen het Cito Volgsysteem primair onderwijs. De scores op de toetsen die deel uitmaken van dit volgsysteem zeggen iets over de vaardigheid van leerlingen én over de resultaten van het onderwijs. Van de Eindtoets maakt Cito jaarlijks een nieuwe versie. De Eindtoets wordt in 2013 afgenomen op dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 februari.
De specifieke functie van de Eindtoets is het geven van onafhankelijke informatie voor de keuze van het best passende brugklastype voortgezet onderwijs. De Eindtoets is een leervorderingentoets, die meet wat een kind in vergelijking met andere kinderen in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft. Leervorderingen zeggen iets over de kansen op succes in de verschillende typen van het voortgezet onderwijs. Bovendien levert een leervorderingentoets zoals de Eindtoets indirect een afgewogen meting van een aantal eigenschappen die van groot belang zijn voor toekomstig schoolsucces zoals leertempo, intelligentie, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen. Omdat de Eindtoets in principe bij alle leerlingen in groep 8 wordt afgenomen, kan een analyse van de gemiddelde scores op de verschillende onderdelen in de schoolrapportage worden gebruikt bij de evaluatie van het onderwijs. In aanvulling daarop geven we in de schoolrapportage aan wat de plaats is van de school in de landelijke verdeling van schoolgemiddelden.

Doelgroep

Alle leerlingen van groep 8 nemen deel aan de Eindtoets, behalve: (allochtone) leerlingen die aan het begin van groep 8 vier jaar of korter in Nederland zijn en die het Nederlands onvoldoende beheersen om de opgaven goed te kunnen lezen; leerlingen die naar verwachting naar het (voortgezet) speciaal onderwijs of naar het praktijkonderwijs gaan. U kunt ervoor kiezen deze leerlingen wel deel te laten nemen aan de Eindtoets. U kunt dan aan deze leerlingen een leerlingcategorie toekennen (I of J). Zie ook paragraaf 2.3.
Leerlingen die waarschijnlijk naar het leerwegondersteunend onderwijs doorstromen, doen in principe gewoon mee aan de Eindtoets. Zij kunnen de Eindtoets Niveau maken.

Eindtoets op twee niveaus

In 2013 zijn er voor het eerst twee versies van de Eindtoets op papier: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies hebben dezelfde onderdelen en opgavenrubrieken en hetzelfde aantal opgaven. De Eindtoets Niveau (N) is bestemd voor leerlingen van wie u denkt dat ze het best passen in een brugklastype basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg. De Eindtoets Basis (B) is bestemd voor leerlingen aan wie u een advies voor brugklastype gemengde/theoretische leerweg of hoger zou geven. Ongeveer 25% van de opgaven komt zowel in de Eindtoets B als in de Eindtoets N voor. Een slimme leerling laat u natuurlijk niet de Eindtoets Niveau maken. En voor de minst vaardige leerlingen zal de Eindtoets Basis echt te moeilijk zijn. Maar voor leerlingen bij wie u twijfelt tussen kaderberoeps en gemengd/theoretisch maakt het, mede vanwege de overlap tussen beide versies, niet zo veel uit of ze Eindtoets B of Eindtoets N maken. Beide toetsen liggen op één schaal. De standaardscore die de leerling behaalt op de Eindtoets Niveau is vergelijkbaar met de standaardscore op de Eindtoets Basis.